MEB’den yönerge değişikliği hakkında Resmi Yazı
November 20, 2023

MEB’den yönerge değişikliği hakkında Resmi Yazı

By

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzalı resmi yazıda “Günümüzün değişen ve gelişen şartları ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda
İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergede değişiklik yapılmaya ihtiyaç
duyulmuştur. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle
İlgili Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge“ yazımız ekinde sunulmuştur.
Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim.“ denilmiştir.

(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) İŞ MAKİNELERİ
SÜRÜCÜ EĞİTİMİ (OPERATÖRLÜK) KURSLARI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, iş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren
kursların açılış, işleyiş, sınav ve sınavda başarılı olanlara verilecek operatörlük belgesi ile
ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.
Kapsam
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) MADDE 2- (1) Bu Yönerge,
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesi kapsamında, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanuna göre kurum açma izni
ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurslar ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca açılan resmî kursları kapsar.
Dayanak
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 310
uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Dönem: İş makinesinin türüne göre belirlenen öğretim programlarında yer alan
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) teorik ve uygulama ders saati sürelerinin
toplamını,
c) Eğitim personeli: Kurslarda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) ç) Eğitim ve sınav araçları;
1) Ağaç sökme makinesi eğitim ve sınav aracı: Kamyon veya herhangi bir araç üzerine monte edilen aparatı ile ağaç sökme ve dikme amacıyla kullanılan motor gücü en az
60 kw veya 82 hp olan faturası bulunan makineyi,
2) Asfalt plent makinesi eğitim ve sınav aracı: Sıcak bitüm ile değişik boyutlarda gruplandırılmış malzemeyi bir kazanda karıştırılarak serime hazır hale getiren sabit ya da mobil
makineyi,
3) Bariyer (direk) çakma makinesi eğitim ve sınav aracı: Bariyer, çit direkleri, trafik
uyarı ve bilgilendirme levhalarının çakılması amacıyla kullanılan, kendi yürür sistemler
veya mobil araç üzeri sistemlerde motor gücü en az 50 kw veya 68 hp olan tescil belgesine
sahip makineyi,
4) Beton elemanları presleme makinesi eğitim ve sınav aracı: Beton parke, briket,
bordür ve karo gibi ürünlerin imalatında kullanılan makineyi,
5) Beton pompalama makinesi eğitim ve sınav aracı: Karışımı yapılmış akışkan yapı
malzemelerini aktaran, yatay veya dikey pompalama yapabilen, pnömatik veya hidrolik
sistemle çalışan, mobil sistem olarak imal edilmiş, betonu zeminden en az 18 metre yüksekliğe aktarabilen, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan, tescil belgesine sahip
makineyi,
6) Beton püskürtme makinesi eğitim ve sınav aracı: Karışımı yapılmış akışkan yapı
malzemelerini püskürtebilen, sabit ya da mobil sistem olarak imal edilmiş tescil belgesine
sahip makineyi,
7) Beton santrali makinesi eğitim ve sınav aracı: Kum, çakıl, agrega, su ve çimento
gibi malzemelerin belirli oranlarda karıştırılarak, dolumun yapıldığı ve hazır beton imalatının gerçekleştirildiği faturası bulunan sabit ya da mobil sistem makineyi,
8) Beton taşıma/karıştırma (transmikser) makinesi eğitim ve sınav aracı: Kamyon şasisi üzerine monte edilmiş, yapı malzemelerini karıştırma, taşıma ve boşaltma yapabilen,
motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
9) Bezelye hasat makinesi eğitim ve sınav aracı: Kendi yürür olmak şartı ile bezelye
hasadı için kullanılan tescil belgesine sahip makineyi,
10) Biçerdöver makinesi eğitim ve sınav aracı: Tescil belgesinde biçerdöver ifadesine
sahip makineyi,
11) Çekici tahrikli ağır nakliye (Low-Bed) eğitim ve sınav aracı: Ağır makine ve benzeri yüklerin modüler dingil sistemiyle taşınmasını sağlayan tescil belgesine sahip makineyi,
12) Çekme araçları makineleri eğitim ve sınav aracı: Trafiğe kapalı veya açık alanlarda uçaklardan bagaj ve kargoların güvenli, emniyetli ve hızlı bir şekilde alınması ve
uçaklara yüklenmesi, fabrika, depo, antrepo gibi yerlerde üretilen malzemelerin çekilmesi
amacıyla kullanılan elektrikli veya içten yanmalı motora sahip faturası veya tescil belgesi
bulunan makineyi,
13) Çırçır makinesi eğitim ve sınav aracı: Pamuğu çekirdeğinden, keten ve kendir
liflerini odun kısmından ayırmaya yarayan faturası bulunan makineyi,
14) Domates hasat makinesi eğitim ve sınav aracı: Domates hasadı için kullanılan
tescil belgesine sahip makineyi,
15) Dozer eğitim ve sınav aracı: Önünde, monte edilmiş sıyırıcı bıçak bulunan, sathi
kazı yapmaya yarayan, motor gücü en az 40 kw veya 53 hp olan ve tescil belgesine sahip
makineyi,
16) Ekskavatör eğitim ve sınav aracı: Zeminde kazıma, kanal açma ve yükleme gibi
işlerde kullanılan, lastik tekerlekli veya paletli yürüyüş sistemli, motor gücü 20 kw veya 27
hp olan ve tescil belgesine sahip makineyi,
17) Elektrikli trans palet eğitim ve sınav aracı: Fabrika, depo ve açık sahalarda yükleri
zeminden en fazla 30 cm kaldırarak taşınması ve yönünün değiştirilmesi amacıyla elektrikli sisteme sahip, sürücüsü tarafından elle kumanda edilen faturalı makineyi,
18) Finişer (serici) eğitim ve sınav aracı: Haznesine yüklenen asfalt, beton ve benzeri
karışımları istenilen kalınlık ve yüzey düzlüğünde serebilen, önüne serdiği malzemeyi sıkıştırarak düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlayan motor gücü en az 25 kw veya 33 hp
olan tescil belgesine sahip makineyi,
19) Forklift eğitim ve sınav aracı: Yükleri çatallı kolları ile alıp kaldıran, muhtelif yerlere taşıyan, yükleme ve istifleme yapabilen, motor gücü en az 15 kw veya 20 hp olan, en az
2 metre yüksekliğe kaldırma yapabilen tescil belgesine sahip makineyi,
20) Galeri ve tünel açma makinesi eğitim ve sınav aracı: Galeri ve tünel açma işlerinde kullanılan, motor gücü en az 100 kw veya 136 hp olan faturalı ya da tescil belgesine
sahip makineyi,
21) Greyder eğitim ve sınav aracı: Zemin tesviyesi ve şev düzeltme işlerinde kullanılan, motor gücü en az 40 kw veya 53 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
22) Hareketli tekne vinci eğitim ve sınav aracı: Tekne veya yatların imalat, bakım,
onarım ve çekek yerlerinde kaldırılması ya da yerlerinin değiştirilmesi amacıyla kullanılan
faturası bulunan makineyi,
23) Havaalanları yer hizmet araçları akaryakıt ikmal tankeri eğitim ve sınav aracı:
Uçağa verilecek jet yakıtını, aracın arkasında bulunan tanker ile taşınmasını sağlayarak
uçağın yakıt ikmalini gerçekleştiren, İçişleri Bakanlığı veya havalimanı işletmesince tescili
yapılmış makineyi,
24) Havaalanları yer hizmet araçları buzlanmayı önleme ve buz temizleme (de
icing-anti icing) eğitim ve sınav aracı: Havaalanlarında soğuk havalarda kalkışa hazırlanan
uçakların havada buzlanmasını önlemek maksadıyla uçaklara çözücü/önleyici kimyasal
maddelerin güvenli, emniyetli ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayan, ticaret odalarınca veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,
25) Havaalanları yer hizmet araçları hasta ve engelli nakil aracı (ambulift) iş makinesi/özel amaçlı eğitim ve sınav aracı: Hasta veya engelli bireylerin uçağa götürülüp getirilmesi, uçağa bindirilip indirilmesi amacıyla kullanılan, ticaret odalarınca veya havalimanı
işletmesince tescili yapılmış makineyi,
26) Havaalanları yer hizmet araçları konveyör makinesi eğitim ve sınav aracı: Apron
sahalarında bagajların, kargoların ve postaların uçağın kargo bölümüne yüklenmesi/boşaltılması amacıyla kullanılan içten yanmalı veya elektrikle çalışan, ticaret odalarınca veya
havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,
27) Havaalanları yer hizmet araçları su ikmal tankeri eğitim ve sınav aracı:
Havaalanlarında uçaklara su verilmesi, onarıma giren uçaklardan güvenli, emniyetli ve
hızlı bir şekilde suların alınmasını sağlamak için kullanılan, İçişleri Bakanlığı veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,
28) Havaalanları yer hizmet araçları uçak çekme ve itme (tow-car) eğitim ve sınav
aracı: Tow-car push-back, uçağın geri geri itilerek biniş kapısından, apronda kendi gücüyle
devam edebileceği bir alana götürülmesini sağlayan ve bu işlemleri, çekme çubuğuyla
uçağın burun iniş takımına bağlanan özel push-back aracı veya çekme çubuğu olmayan
push-back aracı ile sağlayan, ticaret odalarınca veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,
29) Havaalanları yer hizmet araçları yolcu merdiveni motorlu/çekerli eğitim ve sınav aracı: Havaalanlarında yolcuların uçaklara bindirilmesi/indirilmesi amacıyla kullanılan
içten yanmalı motor veya elektrikli sistemle çalışan, ticaret odalarınca veya havalimanı
işletmesince tescili yapılmış makineyi,
30) Havaalanları yer hizmet araçları yüksek yükleyici (high-main deck loader) eğitim ve sınav aracı: Havaalanlarında uçaklardan birim yükleme gereçlerinin (ULD’lerin) ve
paletlerin geniş gövdeli ve bazı dar gövdeli uçaklara yüklenmesi/boşaltılması amacıyla
kullanılan içten yanmalı motor veya elektrikli sistemle çalışan, ticaret odalarınca veya havalimanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,
31) İş kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma) eğitim ve sınav aracı: Tekli veya
çoklu olarak araçları üzerine yükleyebilen, bir yerden başka bir yere taşıyabilen, motor
gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
32) İş kamyonu (asfalt bakım distribütörü) eğitim ve sınav aracı: Haznesinde asfalt
bitümü taşıyan, malzemenin sıcaklığını ve miktarını kontrol edilebilen, motor gücü en az
70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
33) İş kamyonu (Demiryolu ve karada hareket eden ray bakım ve onarım) eğitim ve
sınav aracı: Belirlenmiş hat üzerinde sürüş olanağı bulunan ve bir düzenek yardımıyla ray
tekerlerini ve lastik tekerlerini ayrı ayrı kullanabilen, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp
olan tescil belgesine sahip makineyi,
34) İş kamyonu (İtfaiye aracı) eğitim ve sınav aracı: Hidro motorlar yardımı ile suyu
basınçlı hale getirerek yangın söndürme, doğal afet ve trafik kazalarında kullanılan, mobil
motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesinde itfaiye ibaresine sahip makineyi,
35) İş kamyonu (Kar ile mücadele) eğitim ve sınav aracı: Kar ve buz temizleme, savurma, tuzlama gibi işlerde kullanılan, aparatları taşıyıcı araca monte edilmiş, fonksiyonları sürücü kabininden kontrol edilebilen, önünde kar ve buz sıyırıcı bıçağı bulunan ve motor
gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
36) İş kamyonu (Katı atık sıkıştırma ve taşıma makineleri) eğitim ve sınav aracı:
Zemin üzeri veya zemin altı çöp konteynerlerini kaldırarak haznesine boşaltan, haznesindeki malzemeyi sıkıştırıp taşıyabilen, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil
belgesine sahip makineyi,
37) İş kamyonu (Kaya hafriyat) kamyonu eğitim ve sınav aracı: Toprak, kaya ve maden taşıma işleri yapan, düz şasi veya belden kırmalı şekilde imal edilmiş, tescili iş makinesi olarak yapılmış, motor gücü en az 100 kw veya 134 hp olan makineyi,
38) İş kamyonu (Vidanjör kombine kanal temizleme) eğitim ve sınav aracı: Kanal
yıkama ve atık emişi yapabilen, basınçlı su sistemi ile hat içerisinde bulunan atıkların
parçalanarak logar bacalarına sürüklenmesini ve tahliye edilen atığın vakum ile temizlenmesini sağlayan, tank kapasitesi en az 4 ton, motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan
tescil belgesine sahip makineyi,
39) Kaldırma makineleri eğitim ve sınav aracı: Ağır tonajlı araçlar ve çeşitli yüklerin
kaldırılması, yönünün değiştirilmesi amacıyla kullanılan hidrolik ya da pnömatik sistemle
çalışan faturalı makineyi,
40) Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinci eğitim ve sınav makinesi: Fabrika
ve depolarda kullanılan elle veya basit araçlarla taşınması mümkün olmayan malzemeleri
kaldırma, başka bir tarafa dönerek veya hareket ederek aktarma, yer değiştirme, malzemeleri yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan, ray üzerinde 6 yöne hareket edebilen ve 500
kg yük kaldırma kapasitesine sahip, eğitim alanına kurulmuş faturası bulunan makineyi,
41) Kar motosikleti eğitim ve sınav aracı: Kar üzerinde hareket kabiliyetine sahip
paletli yürüyüş sistemli, faturası bulunan motosikleti,
42) Kar üstü pist hazırlama vasıtası eğitim ve sınav aracı: Kayak pistlerinde yağan
karı istenilen yükseklik ve genişlikte hazırlama işlerine yarayan faturası bulunan makineyi,
43) Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) eğitim ve sınav aracı: Önünde yüklemeyi sağlayan
kepçe, arkasında ise kazıcı ataşmanı olan, yükleme, kırma ve kazıma işlerinde kullanılan,
motor gücü en az 20 kw veya 27 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
44) Kazıcı-zemin delgi delik delme (sondaj) makinesi eğitim ve sınav aracı: Çeşitli
çap ve derinliklerde, yatay veya dikey delik delme işlemlerinde kullanılan, en az 2 metre
derinlik ve 100 mm genişlikte delme işleri yapabilecek, elektrikli, hidrolik, havalı ya da pnömatik sistemle çalışan, fatura veya tescil belgeli, mobil araç üzeri sistemlerde ise motor
gücü en az 50 kw veya 68 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
45) Kendi yürür bitki koruma makinesi eğitim ve sınav aracı: Bitkilere zarar veren
böcek, mantar ve yabancı otları öldürerek, virüslerin neden olduğu hastalıkları yok etmek
amacıyla püskürtme sıvısı depo içindeki bir karıştırıcı tarafından karıştırılan ve kuyruk milinden hareket alan bir pompa tarafından ilaçlama borularına oradan da memelere basınçla gönderilerek karışımı yapılan sıvıyı tarlaya püskürten tescil belgesine sahip makineyi,
46) Kendi yürür çayır biçme makinesi eğitim ve sınav aracı: Çayır ve çim biçme işlerinde kullanılan faturalı ya da tescil belgesine sahip makineyi,
47) Kendi yürür silaj makinesi eğitim ve sınav aracı: Mısır veya ot silajı yapımına
uygun, biçme düzeni bulunan ekipmanların monte edilmesi ile hem mısır hem de ot silajı
yapımında kullanılabilen, mısır, sorgum, ayçiçeği gibi yem bitkilerinin silajı için kullanılan
tescil belgesine sahip makineyi,
48) Kendi yürür şeker pancarı hasat makinesi eğitim ve sınav aracı: Şeker pancarı
hasadı yapmak için üretilmiş, tescil belgesine sahip makineyi,
49) Kendi yürür yemleme vagonu makinesi eğitim ve sınav aracı: Vagonu makinenin
ön kısmına yerleştirilen kol yardımıyla doldurulan, doldurulmuş yemi çelik bıçakları ile kesip parçalayan, hazırlanan yemi katkı maddesi ile karıştıran ve karışım işlemi tamamlandıktan sonra yemi istenilen yere döken faturası bulunan makineyi,
50) Kendinden tahrikli motorlu taşıyıcı (SPMT) makinesi eğitim ve sınav aracı:
Tersane, petrol rafinerisi, inşaat, köprü ve enerji (rüzgâr, termik, hidroelektrik, nükleer
enerji) santralleri vb. yerlerdeki ağır makine ve benzeri yüklerin modüler dingil sistemiyle
taşınması, nakledilmesi veya montaj sahasına götürülmesinde kullanılan kendinden tahrikli hidrolik kumandalı ağır nakliye (Low-Bed) işlerinde kullanılan, tescil belgesine sahip
makineyi,
51) Kırma eleme tesisi (Konkasör) makinesi eğitim ve sınav aracı: Farklı ölçülerdeki
katı madenleri istenilen ölçüde kırıp ufalamaya ve elemeye yarayan sabit ya da mobil sistemi olan faturalı ya da tescil belgesine sahip makineyi,
52) Kompaktör eğitim ve sınav aracı: Atık malzemenin bulunduğu yerin hacmine uygun olarak dikey veya yatay sıkıştırma yapan, motor gücü en az 20 kw veya 27 hp olan
tescil belgesine sahip makineyi,
53) Konteyner dorse vinci eğitim ve sınav aracı: Çekici dorsesi üzerine monte edilmiş
vinçler ile dolu veya boş konteynerleri kaldırıp indirerek dorseye yükleme ve boşaltma
yapan tescili yapılmış makineyi,
54) Kule vinci eğitim ve sınav aracı: Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, iletme, yeni
bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma işlerinde kullanılan, zeminden en az 20
metre yüksekliğe sahip, yatay bomun hemen altında kabini olan, fatura ve teknik belgesi
olan makineyi,
55) Liman saha istif (dolu ve boş konteyner) iş makinesi eğitim ve sınav aracı: Liman
veya depolama sahalarında boş veya dolu konteynerlerin kaldırılması amacıyla kullanılan
iş makinesi olarak tescili yapılmış makineyi,
56) Liman Vinci (RTG ve SSG) eğitim ve sınav aracı: Kendi tekerlekleri üzerinde
hareket eden ve terminalde konteyner istifleyen faturası bulunan vinci ve gemiden karaya, karadan gemiye rayları üzerinde hareket ederek elleçleme yapabilen faturası bulunan
köprülü vinci,
57) Loder eğitim ve sınav aracı: Önünde yükleme, kazıma ve tesviye işleri için kepçesi olan, lastik tekerli veya paletli yürüyüş sistemine sahip, motor gücü en az 20 kw veya
27 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
58) Mıcır serici iş makinesi eğitim ve sınav aracı: Kum, çakıl, agrega gibi malzemeleri
zemine istenilen kalınlık ve genişlikte sermek amacı ile imal edilmiş, kamyon arkasına
monte edilmiş olanlarda faturası olan, kendinden yürüyüş sistemine sahip olanlarda ise
motor gücü en az 50 kw veya 68 hp ve üzeri tescil belgesine sahip makineyi,
59) Mobil akaryakıt tankeri ikmal eğitim ve sınav aracı: Kamyon şasisi üzerine monte
edilmiş, akaryakıt taşımak amacıyla kullanılan, doldurma ve boşaltma sistemi bulunan
motor gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
60) Mobil vinç eğitim ve sınav aracı: Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, yeni bir yöne
dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme ve indirme işlerinde
kullanılan, zeminden 6 metre yüksekliğe yük kaldırabilen, lastik tekerli veya paletli, motor
gücü en az 25 kw veya 33 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
61) Mobil vinç (MHC, Sahil/Yüzer ve Gemi Vinci) eğitim ve sınav aracı: Paletli veya
lastik tekerleriyle hareket eden, halat ucuna yükün özelliğine göre takılan çeşitli aparatlar
ile karadan gemiye veya gemiden karaya yükleme boşaltma yapabilen, motor gücü en az
40 kw olan tescil belgesi bulunan makineyi,
62) Pamuk toplama makinesi eğitim ve sınav aracı: Pamuk bitkisinin tarladan otomasyonla toplanmasına yarayan faturası bulunan makineyi,
63) Personel ve yük yükseltici iş makinesi eğitim ve sınav aracı: Bakım onarım işleri
için insan ve yük kaldırmak amacıyla kullanılan ve yerden en az 6 metre yüksekliğe kaldırma kapasiteli, elektrikli sistemlerde motor gücü şartı aranmayan, mobil araç üzeri sistemlerde motor gücü en az 50 kw veya 68 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
64) Silindir eğitim ve sınav aracı: Yol alt yapısına ait toprak, stabilize, kırma taş, asfalt
gibi malzemelerin sıkıştırılması amacıyla kullanılan, sürücü oturma koltuğu ile direksiyonu
olan, en az 90 cm tambur genişliği bulunan, motor gücü en az 15 kw veya 20 hp olan, tescil
belgesine sahip makineyi,
65) Skreyper eğitim ve sınav aracı: Zemini karnındaki bıçakla sıyıran, sıyırdığı malzemeyi yükleyen, taşıyan ve boşaltma yerinde de bıçak ağzını yukarıya çekerek haznesindeki malzemeyi boşaltan motor gücü en az 40 kw olan, tescil belgesine sahip makineyi,
66) Temizlik ve ikram amaçlı yük kaldırma özel amaçlı iş makinesi eğitim ve sınav
aracı: Havaalanlarında uçakların temizlik ve ikram amaçlı ekipmanların taşınması, çöp
konteynerinin alınması ve ikram amaçlı konteynerin uçağa yüklenmesi/boşaltılması amacıyla kullanılan içten yanmalı motor veya elektrikli sistemle çalışan, İçişleri Bakanlığı veya
havaalanı işletmesince tescili yapılmış makineyi,
67) Terminal çekici makinesi eğitim ve sınav aracı: Arkasına takılı konteyner dorsesini
çekerek yer değiştirmesini sağlayan, liman ve depolama sahaları içinde kullanılan, motor
gücü en az 70 kw veya 95 hp olan tescil belgesinde terminal traktör veya terminal çekici
ifadesine sahip makineyi,
68) Tersane havuz vinci eğitim ve sınav aracı: Tersanelerde gemi inşası ve gemi
bakım onarım amacıyla kullanılan havuz kenarında ray üzerinde hareket eden, faturası
bulunan makineyi,
69) Yol çizgi iş makinesi eğitim ve sınav aracı: Trafik uyarı ve bilgilendirme işaret
çizgilerinin çizilmesi amacıyla kullanılan, kendi yürür ve elle itmeli sistemlerde faturasında
şerit ve/veya yol çizme ifadesi bulunan, mobil araç üzeri sistemlerde ise en az 50 kw veya
68 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
70) Yol dışı (personel ve bagaj-yük taşıma) eğitim ve sınav aracı: Bagaj ya da personel taşımak amacıyla imal edilmiş, elektrikli sistem veya içten yanmalı motora sahip
faturası bulunan makineyi,
71) Yük asansörü eğitim ve sınav makinesi: Malzeme veya yüklerin dikey veya yatay
olarak ray üzerinde hareket ederek aşağıdan yukarıya kaldırılması veya yukardan aşağıya
indirilmesini sağlayan faturası bulunan mobil veya sabit sistem kaldırma makinesini,
72) Yüzer ekskavatör eğitim ve sınav makinesi: Yüzer platform üzerine monte edilmiş
veya paletleri içerisine yerleştirilmiş olan özel dubaları sayesinde su yüzeyinde kalabilen
kendi yürür ve aynı zamanda paletli, amfibik olarak adlandırılan, deniz, göl, nehir ve bataklık alanlarda çalışan faturası bulunan iş makinesini,
73) Yüzer vinç eğitim ve sınav makinesi: Duba veya gemi üzerine monte edilmiş kendi kendine veya römorkör tarafından çekilerek hareket eden, köprü inşatlarının yapımında
ağır yüklerin kaldırılması veya denizden batık gemilerin çıkarılması işlerinde kullanılan
faturası bulunan makineyi,
74) Yüzey kazıma makinesi eğitim ve sınav aracı: Freze kesici uçlar sayesinde, istenilen derinlikte asfalt veya sert zemin yüzey kazıma işlemi yapabilen, motor gücü en az 60
kw veya 82 hp olan tescil belgesine sahip makineyi,
75) Zemin, yol süpürme ve temizleme makinesi eğitim ve sınav aracı: Temizlik amacıyla kullanılan, çöp haznesi, vakum fanı bulunan, hidrolik ve pnömatik sistem yardımı ile
zemin temizleme işlerini yapan, motor gücü en az 15 kw veya 20 hp olan tescil belgesine
sahip makineyi,”
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) f) İş makinesi: Paletli veya madeni
tekerli traktör, biçerdöver ve yol inşa makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma alanları ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre
üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş sabit veya hareketli motorlu aracı,
g) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi): Kursta verilen eğitim
sonunda yapılan (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) teorik ve uygulama sınavında başarılı olanlara verilen millî eğitim müdürlüğünce onaylı belgeyi,
ğ) Kurs: İş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren özel kurslar ile ücretsiz resmî
kursları,
h) Kursiyer: İş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kurslarda öğrenim gören
kursiyeri,
ı) Modül: MEBBİS’te oluşturulan İş Makineleri Modülünü,
i) Serdümen – sapancı (İşaretçi): Liman, hava meydanları, karayolu ve inşaat sahalarında iş makinesi operatörleri ve diğer sürücüleri yönlendiren kişiyi,
j)Valilik: Kursun bulunduğu ilin valiliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kursların Açılması ve Kapatılması
Kursların açılması
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) MADDE 5- (1) 5580 sayılı Kanun
kapsamında ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ile birlikte aşağıdaki şartları da
yerine getirerek bağımsız olarak özel kurslar açılır.
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (2) Kurs açılabilmesi için;
a)Aşağıdaki programlardan;
1) Ekskavatör iş makinesi operatörü kursu programına,
2) Forklift iş makinesi operatörü kursu programına,
3) Loder iş makinesi operatörü kursu programına,
4) Beko loder iş makinesi operatörü kursu programına,
5) Mobil Vinç kursu programına,
6) Raylı sistem köprülü vinci kursu programına,
7) Silindir iş makinesi operatörü kursu programına,
8) Dozer iş makinesi operatörü kursu programına,
9) Greyder iş makinesi operatörü kursu programına,
10) Finişer iş makinesi operatörü kursu programına,
11) Zemin, yol süpürme makinesi operatörü yetiştirme kursu programına,
12) Kaya-hafriyat kamyonu operatörü yetiştirme kursu programına,
13) Araç kurtarma–çekme-taşıma makineleri operatörü yetiştirme kursu programına,
14) Kar ile mücadele aracı operatörü yetiştirme kursu programına,
15) Kule vinç operatörü yetiştirme kursu programına,
16) Personel ve yük yükseltici iş makinesi kursu programına,
17) Beton taşıma/karıştırma (Transmikser) operatörü yetiştirme kursu programına,
18) Biçer döver operatörü yetiştirme kursu programına,
19) Delik delme – sondaj operatörü yetiştirme kursu programına,
20) Şeker Pancarı hasat operatörü yetiştirme kursu programına,
21) Katı atık sıkıştırma ve taşıma makinesi operatörü yetiştirme kursu programına,
22) İtfaiye ve su arozözü aracı operatörü yetiştirme kursu programına,
23) Vidanjör kombine kanal temizleme operatörü yetiştirme kursu programına,
24) Beton püskürtme operatörü yetiştirme kursu programına,
25) Çekme araçları makineleri operatörü yetiştirme kursu programına,
26) Kendi yürür yemleme vagonu operatörü yetiştirme kursu programına,
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 27) Kendi yürür çayır biçme operatörü
yetiştirme kursu programına,
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 28) Beton elemanları presleme operatörü yetiştirme kursu programına,
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 29) Yol çizgi operatörü yetiştirme kursu
programına,
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 30) Bariyer (direk) çakma operatörü yetiştirme kursu programına,
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 31) Beton pompalama makinesi eğitim
ve sınav aracı operatörü yetiştirme kursu programına,
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 32) Yol dışı (personel ve bagaj-yük taşıma) aracı operatörü yetiştirme kursu programına
ait en az (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) sekiz iş makinesinin bulunması
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) b) Yukarıda belirtilen otuz iki iş
makinesinden en az sekiz iş makinesinin birer tanesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 22 nci maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 29 uncu ve 34 üncü maddelerine göre veya diğer tescile yetkili kuruluşlarca düzenlenen tescil belgesi (sahiplik belgesi) veya finansal kiralama (leasing) yöntemi ile kursun kurucusunun adına kayıtlı olması,
tescil şartı bulunmayan makinelerde kursun kurucusunun adına düzenlenmiş fatura ile
teknik belgesinin olması, (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) teorik derslerin
yapılacağı en az iki dersliğin bulunması,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) c) Kursta yukarda belirtilen otuz iki
iş makinesinden seçilen en az sekiz iş makinesi programı dışındaki iş makineleri programlarını da kursa ilave etmek istemeleri hâlinde bu iş makinelerinden en az birer tanesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi ve Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin 29 uncu ve 34 üncü maddelerine göre veya diğer tescile yetkili kuruluşlarca düzenlenen tescil belgesi (sahiplik belgesi) veya finansal kiralama (leasing) yöntemi
ile kursun kurucusunun adına kayıtlı olması tescil şartı bulunmayan makinelerde kursun
kurucusunun adına düzenlenmiş fatura ile teknik belgesinin olması,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) ç) Kursta, yukarıda belirtilen otuz iki
iş makinesinin her birinden birden fazla kullanılması halinde, ikinci ve daha fazla makine
için kursun kurucusu/kurucu temsilcisi ile iş makinesinin sahibi arasında en az bir yıl süreli
noter tasdikli kira sözleşmesi,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) d) Yukarıda belirtilen otuz iki iş makinesinin dışındaki iş makineleri için ise kursun kurucu/kurucu temsilcisi ile iş makinesinin
sahibi arasında en az bir yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesi,
e) Öğretim programındaki uygulama konuları ve iş makinelerinin özelliği dikkate alınarak kurucuya ait veya kiralık (Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) il sınırları içerisinde ve (EK-1) de belirtilen büyüklükte;
1) Gerekli güvenlik tedbirleri alınmış,
2) Etrafı tel örgü ve benzeri malzeme ile çevrilmiş,
3) Eğitim alanı içerisinde kursiyerlerin dinlenebilecekleri, tuvalet ve diğer ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri (içinde elektrik ve suyu bulunan) en az 20 m2 kapalı sosyal dinlenme
tesisi yapılmış,
4) Tarım makineleri grubu eğitim ve sınav araçları için bu makinelerin eğitimini verecek kurslardan yukarıdaki alana ek olarak, programın uygulama konularına uygun şekilde
düzenlenmiş ilave en az 1000 m2 eğitim alanı,
5) Kule vinç makinesi eğitim ve sınav araçları için bu makinelerin eğitimini verecek
kurslardan yukarıdaki alana ek olarak, programın uygulama konularına uygun şekilde düzenlenmiş ilave en az 500 m2 eğitim alanı,
f) Verilecek programa uygun olmak üzere azami 14 kursiyer için bir iş makinesi,
g) 13 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan eğitim personelinin teklifleri,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) ğ) Kurum açma izni ile iş yeri açma
ve çalışma ruhsatı verilen kurslarda uygulanacak programlara göre her iş makinesi için
ayrı ayrı düzenlenmiş İş Makineleri Sürücü Eğitimi (Operatörlük) Kursları Eğitim ve Sınav
Aracı İzin Formu (EK-4)
gerekir.
(3)Kursta kullanılan iş makinelerinin, ilgili kurum ve kuruluştan tescili yapılmış olması,
kamyon olarak tescili yapılan makinelerin programın özelliğine göre aparatının aracın ruhsatına işlenmiş olması gerekmektedir. Ancak tescili yapılamayan sabit makinelerin (kule
vinci, raylı sistem köprülü vinci, raylı sistem tavan vinci, liman vinçleri, (Mülga: Makam
Oluru 28/09/2023-85561775) (…) asfalt plenti, beton santrali, kırma eleme tesisi (konkasör) gibi.) öğretim programına uygunluğu iki il/ilçe şube müdürü ile alanına uygun bir meslek dersleri öğretmeni tarafından yapılacak incelemede uygun görülmesi halinde kursta
kullanılabilecektir.
(4) (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) Kurucu/kurucu temsilcisi tarafından notere başvurularak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 41 inci maddesi hükmüne göre
kursta kullanılan iş makinelerinin araç tescil belgesinin ilgili bölümüne “trafikten çekilerek
tescili silinmiştir” kaydı konulan araçlar için muayenesinin yapıldığına dair belge ile geçerli
zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi düzenlenmesi zorunluluğu aranmaz.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (5) Kurum açma izninde yer alan
programlarla sınırlı olmak şartıyla kursun bulunduğu il sınırları içindeki resmî veya özel
kurum ve kuruluşlarla yapılan protokolün merkez ilçe veya diğer ilçe millî eğitim müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde, sadece protokol yapılan kurum/kuruluşun personeline
iş makineleri teorik dersler, araç başında uygulama ve araç kullanarak uygulama eğitimleri ve bu eğitimler sonundaki sınavlar, protokol yapılan kurumun bünyesinde yapılabilir.
Eğitim ve sınavlarda kurumla yapılan protokol gereği kurum bünyesinde oluşturulan teorik
ve uygulama eğitim alanları kullanılır. Araç başında uygulama ve araç kullanarak uygulama eğitim ve sınavlarında protokol yapılan kurum/kuruluşun;
a) Kendi adına tescilli iş makineleri,
b) Finansal kiralama (leasing) yöntemiyle kullanılan iş makineleri,
c) Protokol yapılan kurum/kuruluşun en az bir yıl süreli kiralama yöntemi ile kullandığı
tescilli/tescilsiz iş makineleri,
ç) Kurum/kuruluşun adına kayıtlı olan, tescil şartı bulunmayan makinelerde kurum/
kuruluş adına düzenlenmiş fatura ile teknik belgesi bulunan iş makineleri
kullanılabilir. Sınavlar teorik ve uygulama olarak ayrı ayrı değerlendirilir. Protokol yapılan kurum/kuruluşun personelinin eğitim ve sınavlarında kullanılacak olan bu iş makineleri, eğitim başlamadan önce Modüle işlenir, eğitim ve eğitim alanların sınavları tamamlandığında Modülden silinir.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (6) İl sınırları içinde Bakanlığımızdan
kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlı kurs bulunmaması hâlinde, 3308 sayılı
Meslekî Eğitim Kanunu ve 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği kapsamında; öğretim
programına uygun, azami 14 kursiyer için bir iş makinesi ve (EK-1)’de belirtilen şartlara uygun eğitim alanının kamu/özel kurum veya kuruluşlarından protokol yapılarak temin
edilmesi durumunda milli eğitim müdürlüklerince resmî ve ücretsiz kurslar açılabilir. Bu
kurslarda kursiyer kaydı, dönem açma, eğitim personeli ve iş makinelerinin takibi, haftalık
teorik ve uygulama derslerinin çalışma planları, kursiyerlerin devam-devamsızlık takibi,
sınav ve eğitim öğretimle ilgili diğer iş ve işlemler Modül üzerinden yapılır. Protokol yapılan
kurum/kuruluştan temin edilecek iş makinelerini, her kursiyer için öğretim programında belirtilen uygulama ders saati süresi dikkate alınarak program süresi sonuna kadar kullanılacağına dair bu kurumlardan yazılı belge alınır. Bu kursların açılabilmesi için ayrıca 13 üncü
maddede belirtilen şartları taşıyan eğitim personeli görevlendirilir. Bu kapsamda açılacak
kursların iş ve işlemleri, hayat boyu öğrenme ile özel öğretim şubeleri tarafından koordineli
olarak yürütülür. Protokol yapılan kuruluşa ait iş makinelerinin bilgileri eğitim başlamadan
önce Modüle işlenir, eğitim ve sınavlar tamamlandığında bu iş makineleri Modülden silinir.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (7) İl sınırları içinde faaliyet gösteren özel kurslarda talep edilen kurs programının bulunmaması veya Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında bu programın yer almaması halinde
e-Yaygın Modülündeki iş makinesi programlarından 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu
ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği kapsamında millî
eğitim müdürlüklerince resmî ve ücretsiz kurs açılabilir. Bu kurslarda eğitim ve sınavlar
altıncı fıkra hükümlerine göre gerçekleştirilir.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (8) 3308 sayılı Meslekî Eğitim
Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği kapsamında açılacak resmî ve ücretsiz kurslar; il sınırları içinde kurum açma izni ile işyeri açma ve
çalışma ruhsatı bulunan kursların olmaması veya talep edilen programın bu kurslarda bulunmaması ve il sınırları içindeki resmî veya özel kurum ve kuruluşlarla yapılan protokolün
millî eğitim müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, protokol yapılan kurum/kuruluşun personeline öğretim programındaki eğitimler protokol yapılan kurumun bünyesinde verilebilir.
Eğitim ve sınavlarda protokol yapılan kuruma ait olan teorik eğitim alanları, sınav araçları
ve uygulama alanları kullanılabilir. Protokol yapılan kuruma ait eğitim ve sınavlarda kullanılacak iş makineleri, eğitim başlamadan önce Modüle işlenir, eğitim ve sınavlar tamamlandığında bu iş makineleri Modül’den silinir. Bu kapsamda açılacak kursların iş ve işlemleri, hayat boyu öğrenme ve özel öğretim şubeleri tarafından koordineli olarak yürütülür.”
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) Kursların kapatılması ve idari
yaptırımlar
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) MADDE 6- (1) 5580 sayılı Kanunun
7 nci maddesi hükümleri kapsamında işlenen fiile veya aynı fiilin tekrarına göre kuruma
idari para cezası uygulanır ve/veya kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Kurumları Yönetmeliği kapsamındaki ücretsiz resmî kurslarda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs programı kapatma işlemleri yapılır. Ayrıca ihmali bulunan personel hakkında
inceleme/soruşturma başlatılır.
(2) Sınavlarda, sınava girmesi gereken kişinin yerine bir başka kişinin sınava girmesine aracılık ettiği, yapılan inceleme/soruşturma sonucu tespit edilen kurslar hakkında ilgili
mevzuatına göre işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönem Açma, Eğitim ve Öğretim
Dönem açma
MADDE 7- (1) Kursta (Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) uygulanan öğretim
programında belirtilen toplam ders süresi bir dönemi oluşturur. Yeterli iş makinesi ve eğitim personeli bulunması durumunda bir dönemde birden fazla grup açılabilir. (Ek ibare:
Makam Oluru 24/06/2015-6532400) Özel veya resmî ve ücretsiz kursların dönem açılışları modül üzerinden yapılır. (Ek cümle: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (Mülga:
Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (…) Eğitimler, grup onayından sonra başlatılır.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (2) Kurslar, her dönemin eğitimine
başlamadan önce, teorik, araç başında uygulama ve araç kullanarak uygulama eğitimlerine ait grupları, kursiyerleri, eğitim personeli ve iş makinelerini gün ve saatleri çakışmayacak ve aynı anda devam eden kursiyer sayısı kurum kontenjanını geçmeyecek şekilde
planlayarak Modüle girer. Kurslar tarafından düzenlenen gruplar ilgili millî eğitim müdürlüğünce Modül üzerinden onaylanır.”
(3) (Mülga: Makam Oluru 28/09/2023-85561775)
(4) Öğretim programlarının dönem açılışları her ayın ilk on beş günü içerisinde (Ek
ibare: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) modül üzerinden başlatılır. Yeni dönemin açılabilmesi (Ek ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) için aynı öğretim programının
bir önceki dönemin (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) teorik ve uygulamalı
derslerinin tamamlanması gerekir.
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (5) Kursta istihdam edilen personelin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, görevi/unvanı, sözleşmede belirlenen çalışma
tarihleri ve haftalık çalışma süresi her eğitim dönemi millî eğitim müdürlüğünce il sosyal
güvenlik birimine yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.
Eğitim ve öğretim
MADDE 8- (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (1) Kurslarda Bakanlıkça
onaylı (EK-2)’de yer alan öğretim programındaki açıklamalara göre öğretim programlarının teorik dersleri, ortak veya kursun farklı dersliklerinde, araç başında uygulama eğitimi
aynı programın aracı ile uygulama alanında grup olarak, araç kullanarak uygulama eğitimleri ise araç üzerinde her kursiyere bireysel olarak verilir. Kursiyerlere araç başında
uygulama ve araç kullanarak uygulama eğitimi, belgesini alacakları iş makinesi operatörü
kurs programına ait iş makinesi ile verilir ve kursiyerlerin sınavları bu iş makineleri ile yapılır. Bu eğitimler, Yönergenin 5 inci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkra hükümleri gereği
protokol yapılan kurum ve kuruluşların bünyesinde oluşturulan teorik derslik ve uygulama
alanlarında yapılabilir.
(2) Bir ders saati süresi 45 dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on
dakikadır.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (3) Her teorik dersliğinde bir günde
12 saatten fazla ders yapılamaz. Bir kursiyer bir günde 2 saatten az 6 saatten fazla ders
alamaz.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (4) Kursa kayıt olan kursiyerlerin
kursa devam etmeleri esastır. Kurs süresinin 1/5’inden fazla derse devam etmeyenlerin
kurstan kayıtları silinir. Araç kullanarak uygulama ders saati sayısının 1/5’inden daha az
devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediği süre
kadar telafi programı uygulanır. Planlanan telafi eğitimleri Modüle girilir. Araç kullanarak
uygulama derslerinin telafi programının tamamlanmasından sonra sınava alınırlar. Araç
kullanarak uygulama derslerinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları
silinir. Araç kullanarak uygulama derslerinin telafi programları için kursiyerlerden devam
ettikleri derslerin ücreti alınır. Ancak, eğitim personelinin izinli veya raporlu olması ve millî
eğitim müdürlüğünce mazeretin uygun görülmesi veya aracın arızalı olması halinde o günkü teorik ve araç başında uygulama dersleri için ücretsiz telafi eğitimi yapılır.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (5) Yabancı uyruklu kursiyerlere
eğitim verecek kurslarda, kursiyerlerin talebi ve ücretinin kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla, yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya
yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen bir kişi, tercümanlık yapmak üzere millî
eğitim müdürlüğünce valilik izni alınarak görevlendirilir. Tercüman, derslere eğitim personeli ile birlikte girer. Eğitim personeli tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyerlere tercüme edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Başvuru ve Kayıtta İstenecek Belgeler
Kurslara başvuru
MADDE 9- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) a) 19 yaşından gün almış olmak,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) b) En az ilkokul düzeyinde öğrenim
görmüş olmak,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) c) Sağlık yönünden operatörlük
yapmasına engel bir durumu bulunmamak,
ç) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve
191 inci maddelerinden, (Değişik ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) 21/3/2007
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine
dair kaydı bulunmamak.
Kursa kayıtta istenecek belgeler
MADDE 10- (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
a) T.C. kimlik numarası,
b) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylanmış
örneği,
c) Son altı ayda çekilmiş iki adet (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775)
biyometrik fotoğraf,
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) d) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi
(Operatörlük Belgesi) alabileceğine dair tek hekim tarafından verilen sağlık raporu,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) e) Sürücü belgesi almasına engel
teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair e-Devlet üzerinden alınacak adli sicil ve
arşiv kaydı belgesi,
istenir. İbraz edilen adli sicil ve arşiv kaydı belgesi kurum tarafından karekod üzerinden teyit edilir. Gerçeğe aykırı belge sunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar,
sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak Modül üzerinden kayıtları silinir.
Kurslara kursiyer kayıtları Modül üzerinden yapılır.
(Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (2) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
a) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, (Ek: Makam Oluru 28/09/2023-
85561775) veya geçici koruma kimlik belgesi,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) b) Kursa kayıt yaptıracağı tarih itibariyle Türkiye’de en az altı ay kalacağını gösteren ikametgâh izni, öğrenim vizesi veya
çalışma izin belgesi,
c) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
ç) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) alabileceğine dair tek
hekim tarafından verilen sağlık raporu,
d) Son altı ayda çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf,
e) Sürücü belgesi almaya engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair
7.9.2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Sicil Yönetmeliğinin 10
uncu maddesine göre Cumhuriyet başsavcılıkları/kaymakamlıklardan alınacak belge,
f) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim
vizesi ve pasaport istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az
altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılır.
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (3) Kursiyer kaydı yapılırken Modüle kursiyere ait olmayan fotoğraf yüklendiğinin tespit edilmesi halinde, merkez ilçe/ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında
bir şube müdürü ile bir şeften oluşan komisyon oluşturulur. Millî eğitim müdürlüğünde iki
şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı millî eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden belirlenerek tamamlanır. Sisteme girilen resmin; aynı döneme kayıtlı başka
bir kursiyere, kursta daha önce eğitime katılmış bir kursiyere, kursiyerin birinci derece
yakınına ya da isim benzerliği olan birine ait olup olmadığı veya son altı ayda çekilmiş
fotoğraf kullanılıp kullanılmadığı gibi hususlarda komisyon tarafından inceleme yapılır.
Komisyon incelemesi sonucunda, kursiyere ait olmayan fotoğrafın sehven sisteme yüklendiğinin anlaşılması durumunda kursiyerin fotoğrafının sistemde düzeltilmesi amacıyla
komisyon tutanağı il millî eğitim müdürlüğü üzerinden Bakanlığa gönderilir. Komisyon tarafından kursiyere ait olmayan fotoğrafın kasıtlı olarak sisteme yüklendiğinin tespiti halinde
ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve kurum ve/veya ilgililer hakkında
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7 nci maddesi gereğince idari işlem yapılır. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Kurumları Yönetmeliği kapsamında açılan ücretsiz resmî kurslarda ise ihmali bulunan personel hakkında ilgili mevzuatına göre inceleme/soruşturma başlatılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurslarda Eğitim Personeli Görevlendirilmesi
Görevlendirme ve görevden ayrılma
MADDE 11– (1) Kursta çalışacak eğitim (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-
85561775) personelinin görevlendirilmesi ve görevden ayrılma işlemleri Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre, resmî ve ücretsiz kurslarda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre (Ek ibare: Makam Oluru 24/06/2015-6532400)
modül üzerinden yapılır.
Kursta görevlendirilecek personel
MADDE 12 – (1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü (5580 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurslarda),
b) Eğitim personeli
görevlendirilir.
(2) Ayrıca kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.
Eğitim personelinde aranacak şartlar
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 13 – (1) Kurslarda eğitim
personelinin görevlendirilmesinde (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliğinde yer alan hükümlerle birlikte aşağıdaki şartlar aranır:
a) İş makinelerinde, üniversitelerin iş makineleri, makine, motor, otomotiv, mekatronik
bölümü lisans veya ön lisans mezunu olmak
b) Tarım makinelerinde, üniversitelerin iş makineleri, makine, motor, otomotiv, mekatronik, ziraat fakültesi tarım makineleri bölümü lisans veya ön lisans mezunu olmak
(2) En az ön lisans mezunu olup en az 3 yıl önce alınmış operatörlük belgesi bulunanlar, belgesinde belirtilen iş makinesinin araç başı ve uygulama derslerinde usta öğretici
olarak görevlendirilebilir.
(Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) İl sınav sorumlusu (Ek: Makam Oluru
28/09/2023-85561775) ile kontrol ve denetim amacıyla görevlendirilenler
(Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) MADDE 13/A- (1) İl millî eğitim müdürü,
il genelinde yapılan sınavlarda her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapar
veya il millî eğitim müdür yardımcılarından birini il sınav sorumlusu olarak görevlendirir. İl
sınav sorumlusu için bir şoför görevlendirilir. İl sınav sorumlusu;
a) Sınavların bu Yönergeye uygun olarak yapılmasını sağlar. Sınav yürütme komisyonu başkanları ile gerekli koordinasyonu ve iletişimi kurar. İlde Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi halinde, Bakanlık temsilcisinin rehberlik ve yönlendirmesi doğrultusunda
sınavlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
b) Sınav yürütme (Mülga: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (…) komisyonları
ile sınavda görevlendirilen diğer personelin iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla
görevlendirilenlere, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonlarına rehberlik eder, sınavları ve sınavda görevlendirilenleri denetler.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) c) Sınav yürütme komisyonu ile
sınavda görevlendirilen diğer görevlilerin görevlerine gelmediğini veya geç geldiğini, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı hareket
ettiğini tespit etmesi durumunda; o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan sınav
yürütme komisyonu başkan ve üyelerini, diğer il millî eğitim müdür yardımcısı ve/veya
şube müdürleri arasından görevlendirir. Ayrıca bu kişiler ile sınavda görevlendirilen diğer
personelin iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla görevlendirilenlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediğini veya görevlendirildiği teorik sınavın yapıldığı
yer ya da uygulama sınavının yapıldığı alanlarda bulunmadığını tespit etmesi durumunda inceleme ve soruşturma yaptırır. İşlem sonucunda bu kişilere art arda üç sınavda, ikinci
kez tekrarlanması hâlinde art arda altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise bir
yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli idari işlem yapılır. Görev verilmeme
işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk sınavda uygulanır.
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) ç) Bakanlık temsilcisi tarafından düzenlenen raporda belirtilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik gerekli tedbirleri alarak konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verir.
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (2) Sınav yürütme komisyonları ile sınavda görevlendirilen diğer personelin iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla sınav
yapılan ilçelerde, 100 kursiyere kadar bir, 100 kursiyer ve sonrası için en fazla bir millî eğitim müdür yardımcısı/eğitim müfettişi/eğitim müfettiş yardımcısı/il millî eğitim şube müdürü
daha görevlendirilir. Bu kişilerin uygulama sınavında görev yapacağı alan/kurum/kuruluşlar ile buralarda yapılacak iş makineleri uygulama sınavı sürecine ilişkin planlama, görev
yeri ile denetim sorumluluğu verilen iş makinesi sayısı esas alınmak suretiyle ilçe millî
eğitim müdürlüğü ile koordine edilerek il millî eğitim müdürlüğünce yapılır. Kontrol ve denetim amacıyla görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı/eğitim müfettişi/eğitim müfettiş
yardımcısı/il/ilçe şube müdürü, sınavların mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını, sınavda
görev alan personelin zamanında görev yerine gelip gelmediği ve sınav süresince görev
yerlerinde bulunup bulunmadığını kontrol eder. Sınav uygulama alanlarında sınav başlamadan önce EK-7 forma göre gerekli incelemeyi yapar. Sınav süresince teorik sınav ya da
görevli olduğu uygulama sınavı alanlarında denetimini yaptığı iş makineleri sınavına ilişkin
karşılaştığı mevzuata aykırı durumları EK-8 forma işleyerek il sınav sorumlusuna bildirir.
Mevzuata aykırı hareket edenlere ilgili millî eğitim müdürlüğünce yapılacak inceleme ve
soruşturma sonucuna göre, art arda üç sınavda görev verilmez. İkinci kez tekrarlanması
hâlinde art arda altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise bir yıl görev verilmez.
Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli idari işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve
soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk sınavda uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar
Sınav yürütme komisyonu
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) MADDE 14- (Değişik: Makam Oluru
28/09/2023-85561775) (1) Sınav yürütme komisyonu;
Büyükşehir statüsündeki illerin ilçelerinde, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin
merkez ilçe ile diğer ilçelerinde, kurulur. İl/ilçede aynı sınav dönemi için bir veya birden
fazla günde sınav yapılması hâlinde sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürünün onayıyla her farklı günde yapılacak sınav için ayrı ayrı olmak üzere:
a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde öncelikle kursların iş ve
işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri arasından görevlendirilecek iki kişi
olmak üzere toplam üç kişiden oluşur.
b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe
millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli iki şube müdürü olmak üzere toplam üç kişiden
oluşur.
c) Kursiyer sayısının 200 ve üzerinde olması hâlinde yürütme komisyonuna aynı unvanlardan bir üye daha görevlendirilir. İlçe millî eğitim müdürlüğünde yeterli sayıda şube
müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı ilçe millî eğitim müdürlüğünce okul müdürleri arasından belirlenerek tamamlanır.
(2) Sınav yürütme komisyonu:
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) a) Sınava girecek kursiyer sayısına
göre teorik sınavın yapılacağı resmî okulu belirler. Belirlenen resmî okul yöneticilerinden
bir bina sorumlusu ve bir bina görevlisi görevlendirir.
b) Yazılı sınav yapılacak bina ve uygulama sınavı yapılacak alanlarda gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için
gerekli önlemleri alır ve/veya aldırır.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) c) Teorik ve uygulama sınavlarını
yapmak üzere her 20 kursiyer için biri başkan, diğeri üye olmak üzere sınav komisyonu görevlendirir. Görevlendirilen bu kişiler; resmî mesleki ve teknik eğitim kurumlarında, motorlu
araçlar teknolojisi alanı, makine teknolojisi alanı ve endüstriyel otomasyon teknolojileri
alanında görevli öğretmenler arasından belirlenir. Bunların bulunmaması hâlinde sınavı
yapılacak iş makineleri programına uygun iş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük
belgesi) olan öğretmenlerden her yirmi kursiyer için iki öğretmen görevlendirir. Kursiyer
sayısının 100 ve üzerinde olması durumunda aynı şartları taşıyan bir yedek üye görevlendirir. Yabancı uyruklular ile Türk vatandaşlığına geçtiği halde Türkçe bilmeyen kursiyerlerden tercüman isteyen ve Modülden bu seçimi yapanlar için tercümanlık ücreti kursiyer
tarafından karşılanmak şartıyla ayrı bir salon belirler. Bu salon için biri başkan, diğeri üye
olmak üzere sınav komisyonu görevlendirir. Teorik sınav salonunda görevlendirilen sınav
komisyonunu, başarılı olan kursiyerlerin uygulama sınavında da görevlendirir.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) ç) Sınavla ilgili her türlü yazışma
ile diğer iş ve işlemleri yapmak üzere birer şef, memur, mutemet ve şoför görevlendirir.
Kursiyer sayısının 100’ün üzerinde olması ve uygulama alanlarının birden fazla olması
halinde bir şoför daha görevlendirir.
d) Kurs müdürlüklerince her kursiyerin adına, alacağı iş makinesi programına uygun
olarak düzenlenmiş üçer adet Uygulama Sınavı Değerlendirme Formunu uygulama sınavı
başkan ve üyesine verir.
e) Kursların uygulama sınavının güvenlik içinde yürütülmesi için sınav yapılacak
alanlarda kurs müdürü ile dersin (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) eğitim
personeli ve diğer kurs personelinin görevlendirilmesini sağlar.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) f) Sınavların mevzuatta belirlenen
esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. Teorik sınav başlamadan önce yapılacak toplantıya katılacak görevlilere hazırlanan listeyi imzalatır. Sınavın başlangıç saatinden bir
saat önce sınav yürütme komisyonu üyeleri, kontrol ve denetim amacıyla görevlendirilenler, sınavda görevlendirilen öğretmenler ve diğer personel ile toplantı yaparak sınavla
ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Teorik ve uygulama sınavında komisyon başkan
ve üyelerinin hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler. Sınav başlama saatinden 30 dakika önce kursiyerlerin üst araması yapılarak çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile
depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlarla binaya
girmemesini sağlar. Sınava girecek kursiyerin kimliğini tespit etmek üzere; MEBBİS’ten
alınan karekodlu sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik kartı/geçerliliği devam eden pasaport/sürücü belgeleri/yabancı uyruklular için geçerli kimlik belgelerini kontrol edilip sınavın yapılacağı binaya, girişlerini sağlar. Sınav süresince kursiyer ve görevli olmayan
kimselerin binaya girmemesi için tedbirler alır. Uygulama sınavında da kursiyerlerin sınav
giriş belgesi ile birlikte kimlik bilgilerinin kontrol edilmesini sağlar. Sınav başladıktan sonra
kursiyer ve görevli olmayan kimseleri uygulama alanına almaz.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) g) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyelerini sınav süresince teorik sınavın yapıldığı okulda, uygulama sınavında ise
uygulama sınavının yapıldığı alan/kurum/kuruluşlarda kontrol ve denetim görevlerini yapmak üzere görev yeri ile denetim sorumluluğu verilen iş makinesi sayısını esas alarak
dengeli şekilde görevlendirir. Uygulama sınavında kontrol ve denetim amacıyla görevlendirilenlere yardım etmek üzere şef, memur ve mutemedi alanlarda görevlendirir.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) ğ) Teorik sınav bittiğinde, sınav
komisyonunun Bakanlık tarafından gönderilen cevap anahtarına göre değerlendirme
yapmalarını ve sonucunu liste halinde sınav yürütme komisyonuna teslim etmelerini sağlar. Uygulama sınavını ise uygulama eğitim alanında sınavı yapılacak iş makinesine ait
Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu’na göre yaptırır.
h) Kurslarda uygulama eğitiminde kullanılan eğitim ve sınav araçları ile (Değişik:
Makam Oluru 28/09/2023-85561775) teorik ve uygulama eğitimlerinin bu Yönergede belirlenen standartlara uygun olup olmadığını en geç dört ayda bir kontrol eder/ettirir.
ı) Son komisyona düşecek kursiyer sayısı 20 den az olması hâlinde her komisyondaki kursiyer sayısını dengeli olarak (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) dağıtabilir.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) i) Sınav sürecini kontrol ve denetim amacıyla görevlendirilenler ile sınav yürütme komisyonu üyeleri teorik sınav sonuçları
açıklandıktan sonra görevlendirildikleri uygulama alanına giderek uygulama sınavı başlatılmadan önce uygulama alanı ve iş makinelerinin kontrolünü EK-7 forma uygun olarak
yapar.
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) j) Yabancı uyruklu veya Türk vatandaşlığına geçip Türkçe bilmeyen kursiyerlerden tercüman talebi olanlardan aynı yabancı dilden
sınava giren en fazla 10 kursiyer için, farklı dillerden sınava giren en fazla 4 kursiyer için bir
salon oluşturulur. Aynı dilden sınava giren kursiyerler için oluşturulan salonda millî eğitim
müdürlüğünce belirlenen bir tercüman görevlendirilir.
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) k) Her salonda sınava girecek kursiyer
listelerini ve sınav değerlendirme formlarını modülden alarak salon başkanına teslim eder.
Kursiyer listesinin birer örneğini bina girişine ve salon kapısına asılmasını sağlar.
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) l) Sınav yürütme komisyonu başkanı;
sınav yürütme komisyonu üyeleri, sınav komisyonu başkan ve üyeleri, bina sorumlusu,
sınavda görevli şef, memur, mutemet, şoför ve bina görevlisinden görevine gelmeyen veya
geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata
aykırı hareket edenlere millî eğitim müdürlüğünce yapılacak inceleme ve soruşturma sonucuna göre, art arda üç sınavda görev vermez. İkinci kez tekrarlanması hâlinde art arda altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise bir yıl görev vermez. Ayrıca bu kişiler
hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna
göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk sınavda uygulanır.
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) m) Sınava girecek kursiyer sayısı 100
ve üzerinde ise sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla il/ilçe emniyet müdürlüğünden iki
güvenlik personelinin görevlendirilmesini sağlar.
(Mülga: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (3) Mülga
(4) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde de Bakanlık temsilcisi görevlendirilir. Bakanlık
temsilcisi il/ilçede görevlendirilmesi halinde komisyonca bir şoför daha görevlendirilir.
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (5) Görevlendirilen güvenlik personeli
aşağıdaki görevleri yapar:
a) Görev yerinde resmî kıyafetle görev yapar.
b) Sınav başlama saatinden bir saat önce sınav yürütme komisyonuna giderek kimlik
ve iletişim bilgilerini verir.
c) Sınav başlama saatinden 30 dakika önce üst araması yaparak kursiyerlerin okula
girişlerini sağlar.
ç) Sınav sonuna kadar gerekli güvenlik önlemlerini alıp sınavın güvenliğini ve huzurunu sağlar. Sınavın güvenliğini ve huzurunu bozacak durumların oluşması hâlinde gerekli
müdahaleyi yapar.
d) Sınav bitiminde sınav yürütme komisyonuna giderek sınav ücretinin kendisine
ödenebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri verir.
Sınavlar
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 15- (Değişik: Makam Oluru
28/09/2023-85561775) (1) Kurslarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerler il/ilçe milli eğitim
müdürlüklerince belirlenen ve il millî eğitim müdürlüğüne bildirilen tarihlerde sınavlara alınırlar. Birden fazla kurs bulunan ilçelerde eğitimleri aynı ay içinde tamamlanan kursların
sınavları aynı tarihte yapılır. Ancak kursiyer sayısının fazla olması veya aynı programın
sınavında kursiyer sayısının fazla olması ya da uygulama eğitim alanlarında o iş makinesi
için ayrılan alanın sınava girecek kursiyer sayısına göre yetersiz olması durumunda farklı
günlerde de sınav yapılabilir. Kursiyer sayısının 200 ve altında olması halinde sınavın bir
günde yapılması esastır. Ancak öğretim programına uygun yeterli sayıda iş makinesinin
veya eğitim personelinin bulunamaması durumunda sınav birden fazla günde de yapılabilir. Sınav tarihleri sınavdan 10 iş günü önce millî eğitim müdürlüğünce Modüle işlenir.
Modüle girilen kursiyerlerin listesi millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden en geç 3 iş
günü önce onaylanır. Sınavlar teorik ve uygulama olarak iki aşamada yapılır.
a) Teorik sınav:
1) Bakanlığın soru bankasından sınavın yapılacağı haftanın cuma günü MEBBİS’e
aktarılmış ve Bakanlık tarafından il/ilçelerde yetkilendirilen il millî eğitim müdür yardımcısı/
şube müdürüne tanımlı şifre ile MEBBİS’ten alınan 25 sorudan oluşan sorular ile yapılır.
2) Her sınav salonunda en fazla 20 kursiyer sınava alınır.
3) Sınavda, her soru için 2 dakikalık süre verilir. Sınav başlama saatinden sonra
gelen kursiyerler sınava alınmaz, sınav başladıktan sonra ilk yirmi dakikadan önce her ne
sebeple olursa olsun kursiyerler salondan çıkarılmaz. Sınav süresince salonda iki kursiyerden az kursiyer bulunmaz.
4) Sınavlar merkez ilçe/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek resmî okul binasında yapılır. Bu Yönergenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre yapılacak
teorik sınavlar, sadece protokol yapılan kurumun personeli için, kurumda oluşturulan teorik
eğitim alanlarında yapılabilir. İlçede sınava girecek kursiyer sayısının 40’tan az olması ve
merkez ilçe/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun görmesi hâlinde sadece il/ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, bir bina
sorumlusu, bir bina görevlisi ve her 20 kursiyer için biri başkan diğeri üye olmak üzere iki
sınav komisyonu üyesi görevlendirilerek sınav yapılabilir. Kursiyer sayısı 40’tan az olan
sınavın Genel Müdürlük tarafından yapılan diğer sınavlarla aynı gün yapılması durumunda aynı resmi okul/kurum binası kullanılır. Bu durumda bina sorumlusu ve bina görevlisi
görevlendirilmez.
5) Sınavlar, sınav yürütme komisyonu üyeleri ile kontrol ve denetim amacıyla görevlendirilen personelin gözetim ve denetiminde yapılır.
b) Uygulama sınavı iki aşamada yapılır;
1) Birinci aşamada kursiyerlere uygulama sınavı değerlendirme komisyonu tarafından eğitim alanında ve araç başında Yönerge eki kurs programı uygulama sınavı değerlendirme formunun uygulama sınavının birinci aşaması bölümünde yer alan sorular
sorulur. Her soruya cevap verme süresi en fazla 1 dakikadır. 1 dakikalık süre içerisinde cevaplanmayan sorular yanlış cevaplanmış sayılır. Kursiyerin formda belirtilen sayıda doğru
cevap vermesi durumunda ikinci aşamaya geçilir. Formda belirtilen sayıdaki soruya doğru
cevap veremeyen kursiyer başarısız sayılarak sınavı sonlandırılır.
2) İkinci aşama, uygulama eğitim alanında araç kullandırılarak yapılır. Komisyon üyeleri, ilgili programa göre hazırlanmış “Uygulama Sınavı Değerlendirme Formlarına” uygun
olarak değerlendirme yapar.
3) Her kursiyer için araç kullanma süresi uygulama sınavı değerlendirme formunda
belirtilir.
c) Uygulama sınavlarında ilk yirmi kursiyerin sınavı kursun kurucusunun adına kayıtlı
olması zorunluluğu getirilen ve programlarına uygun iş makineleri ile yapılır. Aynı programın sonraki kursiyerlerinin sınavı için kiralık iş makineleri kullanılabilir.
ç) Bu Yönergenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre yapılacak uygulama sınavları, sadece protokol yapılan kurumun personeli için, kurumun çalışma sahasında ve kurumun adına tescilli araçları ile yapılır.
d) Sınavlarda görevlendirilen, kontrol ve denetim görevlileri, sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri ve sınavda görevli diğer personel, millî eğitim müdürlüğünce düzenlenen ve sınavdaki görevlerini tanıtan yaka kartlarını takarlar. Uygulama sınavında komisyon üyeleri kırmızı, usta öğreticiler turuncu ve kursiyerler sarı veya yeşil renkli dikkat çekici
fosforlu yelek giyerler. Komisyon, uygulama sınavı değerlendirme formunda belirtilmesi
hâlinde cep telefonu dışında uygun iletişim araçları ile kursiyeri yönlendirir.
e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen iş makinesinin,
sınav günü sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında arıza veya kaza yapması, iş
makineleri sürücü eğitimi (operatörlük) Kursu Sınavı Uygulama Alanı ve İş Makineleri
Kontrol Formu (EK-7)’de belirtilen şartları sağlamaması veya millî eğitim müdürlüğünce
geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartları haiz aynı kursa
ait başka bir iş makinesi ya da kursun kurucusu tarafından kira sözleşmesi yapılmış iş
makinesi ile o günkü sınav yapılabilir. Ancak arızalanan iş makinesinin yerine yeni aracın
kullanılabilmesi için o gün ve saatte üzerinde tanımlı eğitim olmaması şartı aranır. Sınava
başlamadan veya sınav sırasında iş makinesinin arıza yapması ve yerine iş makinesinin
temin edilememesi veya sınavın gerçekleştirilmesi için gerekli ekipmanın bulundurulmaması hallerinde kursiyerlerin sınav hakkı saklı kalır. Bu kursiyerlerin bir sonraki sınav ücreti
kurs tarafından karşılanır.
(Mülga: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (2) Mülga
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (3) Uygulama sınavı yapılacak kursiyerler, her programa göre hazırlanmış ve Yönerge ekinde yer alan “Uygulama Sınavı
Değerlendirme Formlarına” göre değerlendirilir. Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren Bakanlıkça onaylanan yeni programlar için uygulama sınavı değerlendirme formu
Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan uygulama sınavı değerlendirme formlarına göre yapılır. Uygulama sınavının değerlendirilmesi elektronik ortamda da
yapılabilir. Uygulama sınavının değerlendirilmesi elektronik ortamda yapılacak ise uygulama sınav değerlendirme formları istenmez.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (4) Başkasının yerine sınavlara
girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden
veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, Modül üzerinden
iki yıl süre ile dondurulur ve süre bitiminde kaydı silinir. Tespit tarihinden itibaren iki yıl
geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Bu kişiler belirtilen süre tamamlandıktan sonra istemeleri hâlinde eğitimleri almak, eğitim ve sınav ücretlerini ödemek kaydıyla kurslara tekrar kayıt yaptırabilir. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye
teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere
kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında
da idari ve adli işlem yapılır. Teorik sınavı sırasında kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya
çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden kursiyerler hakkında salon görevlileri
tarafından tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılır. Bu kursiyerlerin kayıtları bir yıl süre
ile dondurulur ve süre bitiminde kaydı silinir. Bu kişiler belirtilen süre tamamlandıktan sonra istemeleri halinde eğitimleri almak, eğitim ve sınav ücretlerini ödemek kaydıyla kurslara
tekrar kayıt yaptırabilir.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (5) Sınavlarda komisyonların veya
diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava sokanları komisyon tutanakla tespit eder. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma
Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Bu kursiyerler, tespit tarihinden itibaren 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Genel Müdürlükçe yapılan sınavlara
iki yıl süre ile katılamaz. Ayrıca bu durum il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden
sonraki ilk iş gününden itibaren iş makineleri Modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile kayıtları dondurulur. İki yıl geçtikten sonra bu kursiyerlerin
kayıtları silinir. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı
yapılmaz. Bu kişiler belirtilen süre tamamlandıktan sonra istemeleri hâlinde eğitimleri almak, eğitim ve sınav ücretlerini ödemek kaydıyla kurslara tekrar kayıt yaptırabilir.
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (6) İş makineleri sürücü eğitimi (operatörlük) kurslarında verilen eğitim sonunda yapılacak teorik ve uygulama sınavlarına girecek
yabancı uyruklu kursiyerlerin talebi ve ücretinin kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla,
yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen bir kişi, tercümanlık yapmak üzere millî eğitim müdürlüğünce valilik izni alınarak görevlendirilir. Görevlendirilen tercümanın bilgileri Modüle
işlenir ve kursiyerle birlikte sınavlara girer.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) Teorik ve uygulama sınavları
MADDE 16- (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (1) Sınavlar:
a) Teorik sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Teorik sınavda 70 ve üzeri
puan alan kursiyerler başarılı sayılarak uygulama sınavına girme hakkı elde ederler.
b) Uygulama sınavı değerlendirme komisyonunun başkan ve üyesi uygulama sınavında kursiyeri her programa göre hazırlanmış ve Yönerge ekinde yer alan Uygulama
Sınavı Değerlendirme Formlarına göre değerlendirir.
c) Başkan ve üyenin kursiyeri başarılı görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Birisinin başarılı, diğerinin ise başarısız olarak değerlendirdiği durumlarda başkanın
değerlendirmesi esas alınır.
ç) Başarılı veya başarısız her kursiyer için Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu
doldurulup başkan ve üye tarafından imzalanır. Başarısız olan kursiyerin başarısız olma
nedeni forma yazılır. Bu formlar sınav yürütme komisyonuna teslim edilir ve ilçe milli eğitim
müdürlüklerince saklanır.
(2) Değerlendirme tamamlandıktan sonra sonuçlar (Değişik ibare: Makam Oluru
11/08/2016-8592992) “Sınav Sonuç Listesi”ne (EK-5) yazılarak komisyon tarafından imzalanır ve bir nüshası milli eğitim müdürlüğüne bir nüshası ise kurs müdürlüğüne tutanakla
teslim edilir.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (3) Teorik sınava herhangi bir nedenle girmeyenlerle bu sınavlarda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve
kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Uygulama sınavına herhangi bir nedenle girmeyenler yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden
aralıksız üç kere daha sınava girebilirler. Uygulama sınavından başarısız olan kursiyerler
ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan ilan edilen ders ücretini
ödemeleri, en az iki saat araç kullanarak eğitim almaları ve bu eğitimlerin Modüle işlenmesi şartıyla aralıksız toplam üç sınav dönemi daha sınavlara girerler. Teorik ve uygulama sınavlarında haklarını kullanıp başarısız olan kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir. İstemeleri
durumunda tekrar kursa kayıtları yapılır.
(4) (Mülga: Makam Oluru 11/08/2016-8592992)
(5) (Mülga: Makam Oluru 11/08/2016-8592992)
(6) (Mülga: Makam Oluru 11/08/2016-8592992)
(7) (Mülga: Makam Oluru 11/08/2016-8592992)
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (8)Üçüncü fıkra hükümlerine göre sınava
giremeyenler hakkında mazeretlerine göre aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Hastalık sebebi ile sınav günü sınava girecek durumda olmadığını resmî veya
özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirenler, en geç sınavın
yapılacağı günün akşamına kadar; yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler veya kendisinin ya da eşinin birinci derece yakınlarından birinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor,
müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir ilgili resmî makamlardan alacakları belgeyi
10 gün içinde kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan
sonra başarılı olamazlar ise bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.
Mazereti olan kursiyerlerin durumu, belge tesliminden itibaren beş iş günü içerisinde il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerince Modüle işlenir.
b) Muvazzaf askerlik görevi sebebiyle sınava katılamayan kursiyerlerin, terhis oldukları tarihten itibaren 10 gün içinde terhis belgeleriyle birlikte kayıtlı oldukları kurs müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları hâlinde kalan sınav hakları ilçede yapılan ilk sınavdan
başlanmak üzere kullandırılır.
c) Hamilelik veya doğum sebebiyle sınava katılamayacaklarını kayıtlı bulundukları
kurs müdürlüğüne doktor raporu ile birlikte 10 gün içinde yazılı olarak bildirenlere kalan
sınav hakları rapor süresinin bitiminden itibaren ilçede yapılan ilk sınavdan başlanmak
üzere kullandırılır.
ç) Tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirenlere, tedavi süreci bittikten sonra 10 gün içerisinde kayıtlı oldukları kurs müdürlüğüne
yazılı olarak başvurmaları durumunda kalan sınav hakları rapor süresinin bitiminden itibaren ilçede yapılan ilk sınavdan başlanmak üzere kullandırılır.
(Ek: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) İş makinesi kullanma yetki belgesi
(Operatörlük Belgesi) düzenlenmesi
MADDE 16/A- (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (1) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenlenirken;
a) (EK-3) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.
b) Kursiyere, eğitimini aldığı iş makinesinin türüne göre (EK-3) İş Makinesi Kullanma
Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) Modül üzerinden düzenlenir ve e-Devlet üzerinden
erişimine imkân sağlanır.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (2) İş Makinesi Kullanma Yetki
Belgesi (Operatörlük Belgesi) bilgileri, sürücü belgesine işlenmek üzere elektronik sistemle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilir. İş Makinesi Kullanma Yetki
Belgesi (Operatörlük Belgesi)’nin herhangi bir sebeple iptal işlemleri kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılır. Herhangi bir sebeple İş
Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) iptal edilenler hakkında Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gerekli işlemleri yapması amacıyla bilgilendirilir.
(3) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenlenen kursiyerlere
ait bilgiler millî eğitim müdürlüğünce Modüle girilir.
(4) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük belgesi) veren kurslarda kullanılan evrakın saklanmasında (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 18/10/2019
tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sınav Ücretleri ve Belgelerin Sertifikaya Dönüştürülmesi
Kurslarda kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) MADDE 17- (1) 5580 sayılı Kanun
kapsamındaki kurslar ile 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) Hayat Boyu Öğrenme Kurumları
Yönetmeliği kapsamında resmî ve ücretsiz kursların sınavlarında görev alanlar ile kursa
kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, 5580 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın ocak ayından itibaren
uygulanmak üzere kasım ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek
kursiyerler veya kurslar, sınav için sınav (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775)
tarihinden 5 gün önce sınav ücretini Bakanlıkça döner sermaye işletmesince açılan banka
hesabına yatırırlar. Liste ve makbuz kurs tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilir.
Bu ücret dışında kursiyerlerden sınav için herhangi bir ad altında ücret alınmaz.
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) Sınavlarda görev alanlara ücret
ödenmesi
(Değişik: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 18- (Değişik: Makam Oluru
23/05/2018-10082245) (1) Sınavlarda görevlendirilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri; kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek
üzere görevlendirilenlerin görev ücretleri ve harcırah giderleri ile sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımı bedelleri, harcama yetkilisinin onayı ile;
Bakanlıkça veya mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitimler ile ihtiyaç duyulan materyallere ilişkin giderler ise Bakanlığın uygun görüşü alınarak harcama yetkilisinin onayıyla
kursiyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner sermaye işletmesi hesabından karşılanır. İl
millî eğitim müdürlüklerinde kurulan döner sermaye işletmesinde biriken tutar, üç ayda
bir Genel Müdürlüğe bildirilir. Döner Sermaye İşletmesi tarafından bankada açılan hesaba o sınav günü için yatırılan paradan, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüğünce sınavda
görevlendirilenlerin Genel Müdürlükçe düzenlenen ve internet sayfasında yayımlanan İş
Makineleri Sürücü Eğitimi Kursları Görevli Ücret Hesaplama Ekranında belirtilen miktardaki brüt sınav ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesildikten sonra kalan miktar
ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri
sınavdan sonraki beş iş günü içinde il döner sermaye işletmesi yetkilisi tarafından ilgililerin
IBAN numaralarına yatırılır. 5580 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü
uyarınca yapılan sınavlarda görev alanlardan bu fıkrada belirtilen görevleri fiilen yürütenlere bu madde kapsamında belirlenen usul ve esaslara göre sınav ücreti ödenir. Her sınav
günü için yapılacak ödeme;
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) a) Sınav yapılan ilçeler, sınavın yapıldığı günden sonraki ilk iş günü içinde sınavda görev alanlara ait bilgilerin yer aldığı ücret
listesini il döner sermaye işletmesi yetkilisine gönderir.
b) Sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah
dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne,
ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir. Bu harcamalarla ilgili gerekli belgeler millî
eğitim müdürlüğünde saklanır.
c) Bir ay içinde birden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alanların her
birine ödenecek sınav ücreti en yüksek Devlet memuru brüt aylığının iki katını geçemez.
ç) Bir sınavda;
1) (Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) İl sınav sorumlusu ve sınav yürütme
komisyonu başkanı ile görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık temsilcisine en yüksek Devlet
memuru brüt aylığının % 60 ından,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 2) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her birine ve kontrol ve denetim amacıyla görevlendirilen milli eğitim müdür yardımcısı/eğitim müfettişi/eğitim müfettiş yardımcısı/il/ilçe şube müdürüne en yüksek Devlet
memuru brüt aylığının % 45 inden,
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) 3) (Değişik: Makam Oluru
28/09/2023-85561775) Uygulama sınavı değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 35 inden, şef ve (Mülga: Makam Oluru
28/09/2023-85561775) (…) bina sorumlusuna en yüksek Devlet memuru brüt aylığının %
30 undan,
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 4) Sınavlarda görev alan memur,
mutemet, şoför, güvenlik görevlisi ve bina görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 25 inden daha fazla ücret ödenmez.
daha fazla ücret ödenmez.
d) (Mülga: Makam Oluru 23/05/2018-10082245)
(Ek: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (2) Uygulama sınavlarında görev alan kursun eğitim personeli, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği eki “Özel
Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi Formu” (EK-5)
teki altıncı madde “Özel Şartlar” bölümünde yer verilerek her gün için resmî okullar için
tespit edilen brüt ek ders ücreti miktarının en az yarısı kadar, kursun sınava giren her
kursiyeri için sınav ücreti iş makinesi kursu tarafından sınavda görev alan dersin öğreticisi
adına açılan banka hesabına yatırılır.
(3) (Mülga: Makam Oluru 23/05/2018-10082245)
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (4) Bu madde kapsamında, aynı sınavda
aynı kişiye farklı adlar altında birden fazla sınav ücreti ödenemez. Ayrıca, bu maddeye
göre sınav ücreti ödenen personele, aynı sınav günü için ilgili mevzuatı uyarınca başka
herhangi bir sınav ücreti ödenemez.
(Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-
85561775) Teorik ve uygulama eğitimi derslerinin inceleme ve kontrolü
(Ek: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) MADDE 18/A – (1) 5580 sayılı Kanun ve
bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili Yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda kursiyerlerin (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) teorik ve uygulama sınavına girme
şartlarını taşıyıp taşımadıklarını; kurslarda verilen (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-
85561775) teorik ve uygulama eğitimlerinin, Modüle girilen gün ve saatlerde, ilgili eğitim personeli ile yapılıp yapılmadığını ve kursa kayıtlı kursiyerlerin (Ek: Makam Oluru
28/09/2023-85561775) kimlik kontrolünü yaparak derslere devam durumlarını incelemek
ve kontrol etmek üzere kurumlarındaki işler aksatılmayacak şekilde her (Değişik: Makam
Oluru 28/09/2023-85561775) ay personel görevlendirilebilir. Görevlendirmeler büyükşehir
statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlükleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerde
ise il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (2) Teorik ve uygulama eğitimlerini
incelemek ve kontrol etmek üzere il/ilçe statüsüne göre; öncelikle kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü veya yükseköğretim
mezunu şef/memur statüsündeki personel görevlendirilir. Bir ayda teorik veya uygulama
eğitimi dersleri için bir kişiye en fazla iki görev verilir. Görevlendirilen personel, bir günlük
görevde en az iki kursun teorik veya uygulama eğitimi derslerinin inceleme ve kontrolünü
yapar. Aynı günde iki kursun inceleme ve kontrolünü yapamadığında bu görev kapsamında inceleme ve kontrolü yapılamayan kurslara farklı günlerde giderek inceleme ve kontrol
yapar. Bu kapsamda bir ayda aynı ilçede teorik veya uygulama derslerinin inceleme ve
kontrolüne;
a) 2 kurs için 1 kişi,
b) 4 kurs için 2 kişi,
d) 5 ve sonrasındaki her beş kurs için bir kişi daha
görevlendirilebilir.
(3) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi hâlinde birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek amacıyla Genel Müdürlük personeli de Bakanlık görevlisi olarak
görevlendirilebilir. Bakanlık görevlisi için bir şoför görevlendirilir. Bakanlık görevlisi görev
yazısında belirtilen sayıda kursta inceleme ve kontrol yapar.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (4) Görevlendirilen personel, en az
iki kursun inceleme ve kontrolünü yaparak tespitlerini Ek-85 veya Ek-86 forma işler.
(5) Gerçekleştirilen inceleme ve kontrol sonucunda düzenlenen formlar, varsa tutulan
tutanaklar ile diğer belgeler kontrolden itibaren en geç (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-
85561775) 2 iş günü içerisinde millî eğitim müdürlüğüne gereğinin yapılması amacıyla
teslim edilir. İnceleme ve kontrolün Bakanlık görevlisi marifetiyle gerçekleştirilmesi hâlinde
aynı belgeler kontrolden itibaren en geç (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775)
2 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir. Genel Müdürlükçe gereğinin yapılması
amacıyla ilgili valiliğe yazıyla bildirilir. (Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) Denetim
ve raporlama işlemleri, elektronik ortamda da yapılabilir.
(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (6) İnceleme ve kontrollerden önce
kurslara bilgi verilmez. Yapılan inceleme ve kontrollerde teorik veya uygulama eğitimi ders saatleri ayrı ayrı hesaplanmak üzere toplam ders saati sayılarının 1/5’inden fazla devamsızlığı tespit edilen kursiyerlerin Modülden kaydı silinir. Devamsızlık sebebiyle kaydı silineceği rapor edilen kursiyerler, sınava girip başarılı olsalar dahi sınavları iptal edilir.
(7) Kurslarda görevli eğitim personeli, kurumda bulunduğu süre boyunca fotoğraflı
kurum kimlik kartını görülecek şekilde yakasına takar.
(8) Kursta kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilen personelin kursta bulunduğu süre içerisinde kursta bulunmayan
kursiyer/kursiyerler o gün için devamsız kabul edilir.
(9) (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) Teorik ve uygulama eğitimlerinin
inceleme ve kontrollerinde görev alanlara, fiilen inceleme yaptıkları her gün için 1.000
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti
ile Bakanlık görevlisi görevlendirilmesi halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre harcırah giderleri beş iş günü içinde ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır. Bakanlık
görevlisi için görevlendirilen şoföre her gün için 600 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti ödenir. Bu fıkraya göre bir ayda aynı
kişiye iki günden fazla görev için ödeme yapılamaz.
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) İş makinesi kullanma yetki belgesini (Operatörlük Belgesi) “G” sınıfı sürücü belgesine veya sertifikaya dönüştürme
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) MADDE 19- (1) İş makinesi kullanma
yetki belgesi (Operatörlük Belgesi)’nin “G” sınıfı sürücü belgesine dönüştürülmesi için;
a) İş makinesini karayolunda kullanacaklardan herhangi bir sürücü belgesine sahip
olup “G” sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri hâlinde, iş makinesi kullanma yetki belgesi
(Operatörlük Belgesi) ile birlikte (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları,
b) Sürücü belgesi bulunmayanların “G” sınıfı sürücü sertifikası almak üzere motorlu taşıt sürücüleri kursuna kayıt yaptırabilmeleri için iş makineleri kullanma yetki belgesi
(Operatörlük Belgesi)’ne sahip olmaları
gerekmektedir. Bu kursiyerler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri
Kursu Yönetmeliğinde belirtilen teorik derslerine devam ederek eğitim sonunda yapılacak
sınavda başarılı olmaları hâlinde kendilerine “G” sınıfı sürücü sertifikası düzenlenir. Bu
kursiyerler, motorlu taşıt sürücüleri kursundan aldıkları “G” sınıfı sürücü sertifikasını iki
yıl içerisinde (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Müdürlüklerinden “G” sınıfı sürücü belgesine dönüştürmeleri gerekir.
“G” sınıfı sürücü belgesi verilmeyen iş makineleri
(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) MADDE 20- (Değişik: Makam Oluru
28/09/2023-85561775) (1) Karayolları yapısına zarar verecek durumda olmaları sebebiyle
karayoluna çıkmaması gereken paletli, madeni tekerlekli, keçi ayağı, tırnaklı, liman vinçleri, diğer vinçler, bandajları ve benzeri iş makinelerini kullanacaklara “G” sınıfı sürücü
belgesi verilmez.
(Mülga: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) (2) Mülga
(Ek: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) Farklı bir iş makinesi kullanma yetki
belgesi (Operatörlük Belgesi) alma
(Ek: Makam Oluru 24/06/2015-6532400) MADDE 20/A – (Değişik: Makam Oluru
23/05/2018-10082245) (1) Modülde kayıtlı iş makineleri kullanma yetki belgesi (Operatörlük
Belgesi) olan kursiyerin farklı bir iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi)
almak istemesi halinde, istediği programın araç başında uygulama ve araç kullanarak uygulama dersinin tamamına devam ederler.
(2) Yukarıda belirtilen eğitim süreleri sonunda yapılan uygulama sınavlarında başarılı
olanlara, ilgili iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) verilir.
(3) (Mülga: Makam Oluru 23/05/2018-10082245)
Zayi edilen ve yıpranan operatörlük belgelerinin değiştirilmesi
MADDE 21- (1) Zayi edilen veya yıpranmış olan iş makineleri kullanma yetki belgesi
(Operatörlük Belgesi) sahibine, (Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) e-Devlet
üzerinden temin edilememesi durumunda kişinin dilekçeyle müracaatı üzerine belge aldığına dair kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge
verilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurslarda kursiyer ücretleri
MADDE 22- (1) Yönerge’nin 5 inci maddesi birinci fıkrası kapsamında açılan kurslar,
ders saati ücretlerini Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler. Aynı maddenin (Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) altıncı, yedinci
ve sekizinci fıkraları kapsamında açılan kurslar ise ücretsiz olarak açılır.
Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 23- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24-(1) 15/09/2008 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/57280 sayılı
Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci Maddesi Gereğince
Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca Yetkilendirilen Kurumlarca İş
Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük
Belgesi) ile İlgili Esaslar” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki dönem kursiyerleri

(Mülga: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) GEÇİCİ MADDE 1- Mülga Mevcut kurslar

(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (Mülga: Makam Oluru 28/09/2023- 85561775) GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mülga

(Ek: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) GEÇİCİ MADDE 3- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurslarda çalışmakta olan ve uygulama sınavında görev alacak eğitim personeline bu Yönergenin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre sınav ücreti kurslar tarafından ödenecektir. Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği eki “Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi Formu” (EK-5) Yönergenin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

(Mülga: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) GEÇİCİ MADDE 4- Mülga
(Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş makineleri sürücü eğitimi (operatörlük) kursu açmak için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere altı ay öncesine kadar başvuru yaptığını belgelendirenler veya millî eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar bu Yönerge değişikliğinden önceki Yönerge hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 25 – (Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) (1) Bu Yönerge’nin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası 01/01/2017 tarihinde, (Ek: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi “T.C. kimlik kartı” ibaresi yönünden 31/03/2024 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Source link

Prev Post

2023 דפוסי סריגה | עיתון…

Next Post

ניתוח פלסטי עפעפיים ב-13 שאלות…

post-bars

Leave a Comment